Download algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, altijd onder voorbehoud.
2. Overeenkomsten
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Kindergolfshop aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling.
De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur).
Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
3. Betaling 
Orders kunnen betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling naar bankrekeningnummer NL21 RABO 0376 927 224 tnv Ted's Golfshop & Repairs B.V. te Noordwijk.
Bij betalingen van buiten Nederland kun je de volgende IBAN/BIC nummers gebruiken: IBAN: NL21 RABO 03 76 92 72 24, BIC: RABONL2U.
Ook accepteren wij betalingen via pin of contant bij eventueel afhalen.
4.Levertijd
De bestelde artikelen worden binnen tien werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, danwel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
Bij niet tijdige levering dient Kindergolfshop dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behoudt Kindergolfshop in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Kindergolfshop, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur.
Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.
6. Prijzen
De op deze pagina's genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro's, maar exclusief verzendkosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
7. Retourzendingen
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, binnen 7 werkdagen na de ontvangstdatum, retour te zenden aan De Kindergolfshop, Keyserswey 25-27, 2201 CW te Noordwijk. Wij verzoeken u een retourzending per email aan te melden via info@kindergolfshop.nl. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, waar de koper recht op heeft, uiterlijk binnen 30 dagen worden teruggestort op de bank/girorekening van de koper.
Het recht van retour is niet meer van toepassing indien:
*de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
*op bestelling gemaakte artikelen kunnen helaas niet worden omgeruild of retour gestuurd.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Kindergolfshop gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Kindergolfshop worden NIMMER in ontvangt genomen.
8. Reclames
Reclame terzake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt Kindergolfshop geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal De Kindergolfshop ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.
Retouren worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf.
9. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Kindergolfshop en de koper mochten ontstaan.
10. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Kindergolfshop wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan Kindergolfshop te vergoeden.
11. Oneigenlijk gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen.
Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik is niet op Kindergolfshop of de eigenaar hiervan te verhalen.
12. Aansprakelijkheid
De Kindergolfshop is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de koper, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van De Kindergolfshop.| Meer