Download algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, altijd onder voorbehoud.
2. Overeenkomsten
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Kindergolfshop aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur). Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
3. Betaling 
Orders kunnen betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling naar bankrekeningnummer NL21 RABO 0376 927 224 tnv Ted's Golfshop & Repairs B.V. te Noordwijk.
Bij betalingen van buiten Nederland kun je de volgende IBAN/BIC nummers gebruiken: IBAN: NL21 RABO 03 76 92 72 24, BIC: RABONL2U. Ook accepteren wij betalingen via pin of contant bij eventueel afhalen.
4.Levertijd
De bestelde artikelen worden binnen tien werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, danwel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient Kindergolfshop dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behoudt Kindergolfshop in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Kindergolfshop, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.
6. Prijzen
De op deze pagina's genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro's, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
7. Retourzendingen
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, binnen 7 werkdagen na de ontvangstdatum, retour te zenden aan De Kindergolfshop, Keyserswey 25-27, 2201 CW te Noordwijk. Wij verzoeken u een retourzending per email aan te melden via info@kindergolfshop.nl. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, waar de koper recht op heeft, uiterlijk binnen 30 dagen worden teruggestort op de bank/girorekening van de koper. Het recht van retour is niet meer van toepassing indien:
*de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
*op bestelling gemaakte artikelen kunnen helaas niet worden omgeruild of retour gestuurd.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Kindergolfshop gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van De Kindergolfshop worden NIMMER in ontvangt genomen.
8. Reclames
Reclame terzake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt Kindergolfshop geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal De Kindergolfshop ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Retouren worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf.
9. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Kindergolfshop en de koper mochten ontstaan.
10. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Kindergolfshop wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan Kindergolfshop te vergoeden.
11. Oneigenlijk gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen. Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik is niet op Kindergolfshop of de eigenaar hiervan te verhalen.
12. Aansprakelijkheid
De Kindergolfshop is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de koper, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van De Kindergolfshop.
13. Privacybeleid
De Kindergolfshop verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, contacten en overige relaties, hierna te noemen klanten. De Kindergolfshop doet dit om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. In dit privacybeleid leggen we uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.Voor alle privacy gerelateerde vragen kunnen klanten contact opnemen met info@kindergolfshop.nl
Het bedrijf verwerkt voor haar klanten diverse soorten informatie. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen, maar ook voor andere partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken. In veel gevallen zullen deze andere partijen ook een eigen privacy statement hanteren, zie hiervoor de website van de betreffende partij.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
* NAW gegevens;
* telefoonnummer;
* emailadres;
* aanvullende informatie, die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Voor onze relaties verrichten wij diensten waarbij wij veelal toegang hebben tot alle gegevens, waaronder ook privacy gegevens. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan externe partijen anders dan de relaties waar de gegevens voor verwerkt worden. Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat om persoonsgegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst en overige instanties, maar ook voor het voeren van een adequate administratie.  In het geval dat het bedrijf wettelijk verplicht is om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst, AIVD, zullen wij hier gehoor aan geven.
Daarnaast ook gegevens, die nodig zijn voor het waarborgen van onze veiligheid en die van onze medewerkers en relaties.
Nieuwsbrieven en overige uitingen
Voor externe communicatie maken we gebruik van (nieuws)brieven. Bij het aanmelden hiervoor, worden de gegevens, inclusief toestemming, hiervoor opgeslagen.
Bij het uitschrijven worden de hiervoor benodigde gegevens weer verwijderd, tenzij deze voor andere doelstellingen nog gebruikt worden.
Sociale gegevens
Voor externe communicatie via sociale platformen (Facebook etc.) worden sociale gegevens verwerkt voor directe en indirecte communicatie. 
Recht op inzage en overdracht. Op verzoek kunnen wij een overzicht van de persoonsgegevens tonen, die wij van de betreffende persoon verwerken.  
Mochten de gegevens niet correct zijn, dan kunnen deze op verzoek worden aangepast. Wil de persoon deze gegevens overdragen, dan kunnen wij deze gegevens aanleveren aan de gewenste partij.
Vergetelheid
We kunnen de persoonsgegevens op verzoek verwijderen.  De gegevens worden dan ons verwijderd, tenzij deze voor administratieve en/of wettelijke eisen noodzakelijk zijn.
Bewaartermijnen
Alle gegevens die wij verwerken, worden indien nodig meegenomen in de backup, welke bewaard worden gedurende de termijn die wettelijk verplicht is en voor de correctie operatie van het bedrijf.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Cookie statement
Het bedrijf gebruikt cookies op de websites en toepassingen, dit doen wij om de websites/toepassing optimaal te laten functioneren.  Hierbij worden sessies, IP-adressen etc. vastgelegd.
Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en niet langer bewaart dan de persoon aangeeft of technisch noodzakelijk is. Het bedrijf maakt gebruik van analytische gegevens om het gebruik van websites te onderzoeken.  Deze gegevens zijn anoniem. 
 | Meer| Meer